Beni Hatırla
Yeni Üyelik
TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
?NTERNET H?ZMETLER? KULLANIM S?ZLE?MES? ?nternet ortam?nda TOSYA BELED?YE BA?KANLI?I Bilgi ??lem M?d?rl???'ne, taraf?mdan verilen bilgilerimin do?ru oldu?unu, bu bilgilere g?re internet ortam?nda SAMPA? BELED?YE BA?KANLI?I bilgisayar sistemindeki ki?isel bilgilerimi sorgulama ve di?er i?lemler i?in SAMPA? BELED?YE BA?KANLI?I Bilgi ??lem M?d?rl??? taraf?ndan verilen ve taraf?mca de?i?tirilecek olan kullan?c? kodu ve ki?isel ?ifrenin korunmas? ile internet ?zerinden kredi kart? ile yapaca??m i?lemlerde her t?rl? riskin taraf?ma ait oldu?unu, SAMPA? BELED?YE BA?KANLI?I Bilgi ??lem M?d?rl???'n?n unutulmu?, ?al?nm?? veya kaybedilmi? olan kullan?c? kodu ve ki?isel ?ifremden, bunlar?n ???nc? ki?iler taraf?ndan kullan?lmas?ndan ve sonu?lar?ndan hi?bir ?ekilde sorumlu olmad???n? kabul ediyorum.
                                             
Online Ziyaretçi Sayısı : 9